I🖤Perth center

Welcome to Perth’s happy corner

We archive Perth’s love and love for Perth

Chúng ta lưu giữ tình yêu của Perth và dành cho Perth

🖤

For Perth – Only Perth

Chỉ cho Perth – Một mình Perth

We are ChouxCream’s smile #รอยยิ้มของชูครีม

Chúng ta là nụ cười của Su Kem #รอยยิ้มของชูครีม

We are Tiger gang #พวกของเจื๋อ

Chúng ta là băng Hổ #พวกของเจื๋อ


Facebook page 👉 @iheartperthppe

Instagram 👉 @iheartperthppe

Email 👉 iheartperthppe@gmail.com

We are non-profit blog

Đây là blog phi lợi nhuận

.

All threads content works from various sources (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Weibo, Branch page, etc…), with credit down bottom each post. If you see any your works without mention credit or not happy to be shared in this blog, please contact us asap to be fixed or removed.

Mỗi bài đăng chứa những nỗi dung từ nhiều nguồn khác nhau (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Weibo, Branch page, etc…), cùng credit dưới cùng bài viết. Nếu bạn thấy bất cứ sản phẩm nào của mình mà không được ghi credit hoặc bạn không muốn nó tồn tại trên blog này, xin hãy liên lạc với chúng mình để được sửa lại hoặc tháo xuống.

.

Every comment or feedback is our pleasure to read and adjust accordingly.

Mỗi một phản hồi cũng như góp ý là niềm vui của chúng mình để đọc và điều chỉnh cho phù hợp.

.

If you would like to be a part of our team, do not be hesitate to contact us, your help is what we need!

Nếu bạn muốn trở thành một phầm trong đội chúng mình, đừng ngại ngần mà liên lạc nhé, tụi mình rất cần sự góp sức của bạn!

We badly need/Chúng mình rất cần:

  • Thai translate to English or Vietnamese/Phiên dịch tiếng Thái sáng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.
  • A team member to update news to Facebook/Người chịu trách niệm cập nhật tin trên Facebook
  • A team member to collect news from various source/Thành viên săn tin tức từ các nguồn khác nhau

.
Thank you to be with us and keep Perth smile shining!

Cám ơn đã ở cùng chúng mình và giữ cho nụ cười của Perth toả sáng!
🖤

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s