🖤Information🖤

[Project][2019] TEMPT – Apocalypse 6 Horsemen: Poster Shooting bts

What do you think about “TEMPT” ?

Perth: What is “TEMPT”? Maybe is some kind of group. Stay tuned. Please follow us, and see you on Fan meeting 28th Apr.

Bạn nghĩ gì về “TEMPT”?

Perth: “TEMPT” là gì ạ? Có lẽ là một nhóm gì đó. Cùng chờ xem nhé. Hãy theo dõi chúng em và cùng gặp nhau ở fan-meeting ngày 28 tháng 4 ạ.

Continue reading “[Project][2019] TEMPT – Apocalypse 6 Horsemen: Poster Shooting bts”