🖤Information🖤

[Info] Perth in future Military service.

Thai boys more than 20 years old need to join in Military service. Service time if volunteering to serve the country is 6 months, those who volunteer will have the option to choose the branch of service (Royal Thai Army, Royal Thai Navy, Royal Thai Air Force) and their date of induction. Or they can avoid service by joining a lottery. This lottery is a box contains 2 randomly choices of cards: Black or Red card. With Black card, boys are set free from service but Red card means they have to join in Military service for 2 years and follow results in conscription in the branch of service and induction date on the card.

Các chàng trai Thái trên 20 tuổi có bổn phận thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thời gian phục vụ tổ quốc là 6 tháng nếu tình nguyện tham gia, những tình nguyện viên sẽ được chọn đơn vị đóng quân và ngày bắt đầu thực hiện nghĩa vụ. Hoặc có thể có cơ hội miễn nghĩa vụ bằng cách tham gia rút thẻ. Hình thức rút thẻ này cho 2 loại thẻ ngẫu nhiên: thẻ Đen và thẻ Đỏ. Đối với thẻ Đen, người rút được miễn phục vụ tổ quốc và ngược lại, rút được thẻ Đỏ thì thời gian đi quân sự tăng thành 2 năm, phải tuân theo chỉ định đơn vị và thời gian bắt đầu thực hiện nghĩa vụ ghi trên thẻ.

.

Every Thai male citizen at age 20 must report themselves to military (some exceptional case applied). However, boys who took ‘Territorial Defense program’ for 3 years before (that means they must take it before enter to 20), only need to report to military but their certificate that they’ve completed from defense program will set them free from service.

Mỗi chàng trai mang quốc Tịch Thái ở độ tuổi trên 20 phải trình diện để thực hiện nghĩa vụ quân sự (có một số trường hợp nhất định được miễn). Tuy nhiên, các chàng trai đã tham gia ‘Chương trình huấn luyện bảo vệ tổ quốc’ trong thời gian 3 năm trước (có nghĩa là họ đã thực hiện xong chương trình này trước năm 20 tuổi), chỉ cần phải trình diện chính quyền cùng với bằng chứng nhận vượt qua khoá huấn luyện sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự.

This photo shows Perth had join in ‘territorial defense program’

Ảnh trên cho thấy Perth đã tham gia chương trình này.

.

But Perth hadn’t completed this program due to fail in shooting series so when in age 21 he may still needs to join in Military as volunteer or take card lottery.

Nhưng Perth chưa hoàn thành chương trình vì bị trượt ở hạng mục bắn súng nên đến năm 21 tuổi, Perth vẫn phải tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện hoặc rút thăm thẻ.

In fact, some Thai areas had low demand or have enough volunteers, or each selection station has a quota for recruitment, so the chance for Perth to service the country will be not high. Wish him luck! 🤞

Thực thế thì một số vùng ở Thái không cần nhiều lính hoặc đã có đủ những người tự nguyện phục vụ đất nước hoặc mỗi đơn vị đã đủ chỉ tiêu nên cơ hội Perth đi nghĩa vụ là không cao. Chúc Perth may mắn nào! 🤞

On another hand, joining Military to service the country is is a time-honored way to serve others first, all guys will be train to have and improve patriotism, defending their nation, and a sense of duty of their own. It is a good way for a man to begin their real life pathway. So whatever about the result of Perth’s future, hopefully he will get all the best.

Mặt khác, tham gia nghĩa vụ quân sự để phục vụ tổ quốc là khoảng thời gian vinh hạnh của một cá thể để học cách nghĩ cho người khác trước, mọi người sẽ được rèn luyện và hoàn thiện lòng yêu nước, ý thức bảo vệ dân tộc và tương tưởng trách nhiệm của bản thân. Đó là một con đường tốt để một chàng trai bắt đầu cuộc sống sau này của mình. Vì thế dù kết quả như thế nào trong tương lai thì mong rằng Perth luôn đạt được những điều tốt đẹp nhất.

.

Info from yoop3230@twt, jack_sonice@twt, rkatepuka@twt.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s