🖤Branch🖤

[Fashion] [2019/05/04] NoGender news

From bplannnnn @twt:

“Life is not easy*… but it’s not that difficult. We plan to create new pattern which is (suited for) more mass and more comfortable to wear but still do it with heart. @perthppe Eyyy Ooooo 555555555

(*at first he type wrong)

Cuộc sống không dễ dàng*… nhưng cũng không khó khăn đến vậy. Chúng tôi đang có kế hoạch tạo ra mẫu mới có thể phù hợp với nhiều ngườ hơn và mặc cũng thoải mái hơn, đang làm với trọn con tim này đây @perthppe Eyyy Oooo hahaa

(Lúc đầu Plan đánh sai ý câu)

—-

Cannot wait until #nogender_official have new items 🖤💚

Không thể chờ cho đến khi #nogender_official ra sản phẩm mới 🖤💚

E-trans by everthing_y@twt

V-trans by nanaPA@i🖤Perth [iheartPerth.com]

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s