🖤Information🖤

[Info] [2019/05/06] TEMPT member comfirmation

K’Gin’s announcement about TEMPT:

Thông báo của Kun Gin về TEMPT:

“TEMPT là nhóm nam trực thuộc Attractor dưới ý tưởng của tôi. Với cương vị là người quản lý và sở hữu công ty, mọi đường hướng đều là quyết định của tôi, và TEMPT hiện nay có 4 chàng trai (Perth, Plan, Gun, Title). 2 thành viên cũ lựa chọn rời nhóm là quyết định của họ, chúng tôi không buộc họ ra đi.

Và chúng tôi phải đảm bảo những thành viên hiện tại phát triển tiếp. Tôi quyết định không đổi tên nhóm vì đó là cái tên bản thân tôi đặt ra cho nhóm. Và đừng nhắc đến những bài viết trong cuốn sách ảnh, bởi mỗi một nội dung được viết và theo sát sự chỉ đạo của tôi.”

From K’Gin twitter.

Photo from perthppe@iG

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s