Promotion

[PR] [2019/05/07] Nearsvor launching party

How to meet on 26th May?

Làm thế nào để gặp nhau ngày 26 tháng 5?

.

What can we get?

Chúng ta sẽ có những gì?

.

How to get the 100% tickets?

Làm sao để có vé 100%?

.

What can we do to them?

Chúng ta làm gì cho họ?

……

Day happens: 26th May – 14.00

Ngày diễn ra sự kiện: 26/5 – 2h chiều

.

Take it easy, follow me!

Rất đơn giản, theo các bước này nhé!

.

Campaign Arrangement / Chiến dịch được sắp xếp như sau:

Ticket getting time: 7th May 20:00 2019 – 23th May 10:00 2019

Thời gian có vé: 8h tối ngày 7/5 đến 10h sáng ngày 23/5

.

How to tickets / Cách mua vé:

1. Buy Neatsvor vacuum robot on Lazada Flagship Store and leave rating, tickets get!

Mua sản phẩm robot hút bụi Nearsvor ở cửa hàng hàng đầu Lazada và để lại xếp hạng sản phẩm. Bạn có vé!

2. Top 6 order amount will be Fans A!

Top 6 mua hàng giá trị được hạng Fans A!

3. The earliest 30 buyers will be Fans B!

30 người mua đầu tiên hạng Fans B!

4. Other fans who purchase and complete the order will be Fans C!

Những fan khác thanh toán hàng và hoàn tất đặt mua sản phẩm hạng Fans C!

.

Final announcement of fan list: 23th May 18:00 2019, please watch the info on @Neatsvor official Instagram

Thông báo danh sách fan vào 6h tối ngày 23/5, hay. Theo dõi thông tin ở @Nearsvor iG

.

What are you waiting for, click the store link above, let’s start!

Hãy vào iG chính thức của nhãn hàng để có thông tin chính xác nhất!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s