🖤Music🖤

[Performance] [2019/05/24] PerthxSasi- ปล่อย (Cover)

ปล่อย (Let it go – Hãy bỏ qua đi)

Original sang by Pop Pongkul (ป๊อบ ปองกูล)

Original version Here

.

“For my friends, I miss my friends.

Dành cho những người bạn của em, em nhớ các bạn.”

🖤

Lyics + Romanization + E-trans + V-trans:

Continue reading “[Performance] [2019/05/24] PerthxSasi- ปล่อย (Cover)”